Content

מאמרים בנושא ישראל

  לשיח הניאו-ליברלי  מאפיינים מובהקים של תעמולה באריזה של מדעיות ענייניות וכביכול היעדר אינטרס קואליציה טכנוקרטית, מנטרלת את  נבחרי הציבור  מהשפעה על המדיניות הכלכלית אותם נבחרי הציבור  הם  בני הברית הטבעיים של תנועת המחאה   מאז קיץ 2011 עוסקים הכול במשמעויותיה והשלכותיה של המחאה החברתית., פרשנים רבים קבעו כי עצם היציאה לרחובות  גרמה לכך שלפרק […]

תגובות  » המשך

השקל מתחזק מזרימת הון ספקולטיבי קופמן, בכיר לשעבר באוצר ובבנק הפועלים ודיסקונט, ממליץ לנהל את שער החליפין ע”י פיחות חד-פעמי או רצועת ניוד בשיחה עם “גלובס” הוא אומר כי “מדיניות בנק ישראל של ליברליזציה מוחלטת בתנועות הון הביאה לכך שיציבות השקל והמשק תלויה לחלוטין במשקיעים הזרים”. אדריאן פילוט “המדיניות של ליברליזציה מוחלטת של תנועות הון […]

 » המשך

לממשל בצרפת ברור כי שינוי הגיל החוקי לא יביא ליתר תעסוקת מבוגרים אלא רק לשחיקה בקצבתם

 » המשך